Política de privacitat

La present Política s’aplica a totes les pàgines web de La Cremallera Teatre SL proveïdes de URL. Es tracta d’una declaració de la política i les pràctiques generals de La Cremallera Teatre SL respecte a la privacitat que determina la manera en què obtenim, emmagatzemem i utilitzem dades personals referents a persones físiques. La nostra política de privadesa és fàcil d’accedir, que apareix a la nostra pàgina inicial i està vinculada a tots els punts de qualsevol pàgina web a les que es sol·liciten dades personals. En aquests punts, podeu proporcionar-vos, si procediu, una explicació més detallada sobre l’ús previst per a les dades sol·licitades. La present Política, conjuntament amb les explicacions suplementàries, en el seu cas, està pensada per facilitar una protecció de la privadesa adequada per a qualsevol visitant o usuari de les pàgines web de La Cremallera Teatre SL.

Compromís de privacitat.

En el context de la present Política, el terme «datos personals» fa referència a la informació, com, per exemple, el seu nom, data de naixement, direcció de correu electrònic o domicili, que serveix per identificar-lo a Ud. La Cremallera Teatre SL no informarà les seves dades personals sense el seu consentiment. Al informar les seves dades personals, ens comprometem a complir estrictament la normativa vigent sobre la protecció de la privadesa. Amb arreglo a dicho compromís, garantem el compliment per part del nostre personal d’unas normes estrictas de seguretat i confidencialitat. Els següents apartats expliquen com i quan obtenim els seus dades personals.

L’ús previst per als dades personals

La mayor parte de nuestros servicios no requieren el registro de datos personales, y Ud. pot visitar la nostra pàgina web sense identificar-se. No obstant això, alguns serveis concrets poden requerir el registre de dades. Quan Ud. s’inscriu amb nosaltres, haurà, segons el cas, rellenar certs camps (alguns d’ells obligatoris, altres optatius), i triar un nom d’usuari i una contrasenya. En dichos casos, si Ud. decidiu no fer constar els dades personals que us sol·licitem, possiblement no podreu accedir a algunes zones de la pàgina web i nosaltres no podrem respondre a la vostra sol·licitud d’informació. La Cremallera Teatre SL informa les dades personals per a fines concretes i limitades i les informam sobre les dues fines quan Ud. no sol·licitem informació. Per exemple, podem sol·licitar i emplear els seus dades personals per oferir productes o serveis, per facturar els productes i serveis per Ud. sol·licitats, per a comercialitzar productes i serveis que creem que podrien ser d’interès per a Ud., o per comunicar amb Ud. per altres motius. Los datos que envía Ud. a nuestro Departament d’Atenció al Client s’utilitza exclusivament per solucionar el seu problema, mantenint la seva confidencialitat en tots els altres sentits. La Cremallera Teatre SL limita l’emmagatzematge de les seves dades al temps raonablement necessari per als fines mencionats i amb arreglo als eventuals requisits jurídics i ètics en quant a la declaració o l’emmagatzematge de documentació.

Confidencialitat de les dades personals

La Cremallera Teatre SL es compromet a no vendre, compartir ni cedir d’una altra forma les seves dades personals en benefici de tercers ajenos a La Cremallera Teatre SL. No obstant això, en alguns casos, les dades poden ser objectes de cessió a tercers que actuen en nom o representació de La Cremallera Teatre SL o amb relació al negoci de La Cremallera Teatre SL, per al tractament informàtic d’aquestes dades personals amb arreglo a la finalitat per a la que es obtuvieron. En el cas de que la cessió de dades personals a tercers sea probable o necessari per qualsevol motiu, La Cremallera Teatre SL s’esforçarà en el possible per garantir que consti clarament la cessió de les dades i l’ús previst per als mateixos. Dichos tercers poden aplicar una política de privadesa diferent de la nostra. No obstant això, ens esforcem per garantir que proporcionen el mateix nivell de protecció que La Cremallera Teatre SL i, quan procedim, els obliguem contractualment a tractar les dades transferides exclusivament per les fines autoritzades expressament per La Cremallera Teatre SL. No compartirem amb tercers cap dada referent a la Ud. que sea de caràcter confidencial (per exemple, dades metges) sense obtenir prèviament el seu consentiment explícit. Ud. sempre tindrà l’opció de revocar posteriorment el consentiment. La revocació del consentiment pot impedir que La Cremallera Teatre SL respongui a algunes de les seves peticions. Siempre que sea factible, La Cremallera Teatre SL notificarà als tercers que han tingut coneixement de les seves dades personals la revocació del consentiment pertinent.

Derecho de acceso

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Ud. pot ejercer els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, dirigint-se per escrit a La Cremallera Teatre SL, Avd Montserrat 25b 1e 1a – 25140 – Arbeca, indicant clarament el seu nom, apellidos, DNI/pasaporte i domicili.

Seguretat i confidencialitat

Per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades personals que obtenim en línia, La Cremallera Teatre SL empra unas redes de dades protegidas por los dispositivos más avançados de seguridad cortafuegos («firewall») i contrasenyes d’ús corrent, entre altres mesures de protecció. El acceso a los datos personales se restringe al personal que necesite disponer de los mismos y que ha recibido la formación adecuada para gestionar correctamente los datos y cumplir unas normas estrictas de confidencialidad. Cal col·laborar al nostre que infringeix la nostra Política de Privacitat haurà d’afrontar les mesures disciplinàries corresponents. El cumplimiento por parte de nuestros colaboradores de los procedimientos y políticas es controla y es comprueba periódicamente. No podem oferir garanties absolutes contra tota pèrdua, ús indebido o modificació de les dades personals, però ens esforcem per evitar tals extrems desafortunats.

Dades anònimes i fitxes «cookie»

La major part de la informació que La Cremallera Teatre SL obté de les seves pàgines Web és de caràcter anònim, refiriéndose, per exemple, a les pàgines de la Ud. visita o les cerques que realitza. Quan Ud. visiteu la nostra pàgina web, no captem cap dada personal, salvo amb la seva autorització. La Cremallera Teatre SL tracta informàticament les dades anònimes per afavorir la millora del contingut del seu lloc web i per recopilar estadístiques globals sobre les persones que visiten les nostres pàgines web, per als usos interns d’investigació del mercat. Per ello, La Cremallera Teatre SL pot instal·lar fitxes «cookie» que captan el nom de domini de primer nivell de l’usuari (per exemple, «gmail.com» en el cas de la direcció de correu electrònic «xxx@gmail.com») , i la data i hora de la visita. Els fitxes «cookie» en sí no poden utilitzar-se per descobrir la identidad de l’usuari. Es tracta d’un conjunt de dades de mida molt reduït que s’envia al seu navegador i s’emmagatzema al disc dur del seu ordinador. Els ficheros «cookie» no perjudican el seu ordinador. Ud. pot configurar el seu navegador per avisar-se quan rep un fitxer «cookie», i aquesta forma podrà decidir si vol admetre o no.

Spam (bombardeo de publicitat)

La Cremallera Teatre SL no aprova la pràctica de l’spamming. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el desig de no rebre aquests missatges. En canvi, en el cas que La Cremallera Teatre SL estimi que certa informació sobre productes o referent als espectacles, o d’una altra classe, pugui ser d’interès per a vostè, es reserva el dret de facilitar aquesta informació per correu electrònic, oferint-li sempre l’oportunitat d’autoexcloure’s del servei.

Dades personals i menors

La Cremallera Teatre SL no obtindrà, emprarà ni comunicarà, sabent, dades personals de persones menors de 18 anys sense el consentiment previ de la persona que tingui la pàtria potestat (el pare, la mare o el tutor) atorgat a través d’un contacte directe, fora de línia. Proporcionarem a la persona responsable (i) notificació de la classe precisa de dades obtingudes del menor d’edat, i la possibilitat d’oposar-se a l’obtenció, l’ocupació o l’emmagatzematge d’aquestes dades en el futur. La Cremallera Teatre SL compleix la Convenció de 20 de novembre de 1989 sobre els Drets dels Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, aprovada per el Parlament espanyol, així com la legislació similar promulgada a altres països per protegir els menors d’edat.

Enllaços a altres pàgines web

Aquesta Política de Privadesa es refereix únicament a les pàgines Web de La Cremallera Teatre SL, i no s’aplica a les pàgines Web de tercers. La Cremallera Teatre SL podrà proporcionar enllaços a altres pàgines web que creiem que poden ser interessants pels nostres visitants. Ens esforcem per garantir que aquestes pàgines web compleixin les normes més exigents. Tot i això, atesa la naturalesa de la World Wide Web, La Cremallera Teatre SL no pot oferir garanties respecte a la qualitat de tots els enllaços a altres pàgines web que proposi, ni es responsabilitza del contingut de les pàgines web diferents de les de La Cremallera Teatre SL.