Avís legal

L’accés a aquesta pàgina web i l’ús de la mateixa estan supeditades a les condicions que s’expressen a continuació, i a la legislació vigent. En accedir a aquesta pàgina web i explorar el contingut de la mateixa, vostè accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions, i reconeix que qualsevol altre acord entre vostè i La Cremallera Teatre SL queda anul·lat i sense vigència ni efecte.

Condicions:

 • Vostè pot descarregar, visualitzar i imprimir informació continguda en aquesta pàgina web (en endavant anomenada, la “Informació”), únicament i exclusivament per a fins personals i no comercials.
 • Vostè ha de conservar i reproduir tots i cadascun dels avisos de titularitat de la propietat intel·lectual o altres drets de la propietat que consten en la Informació que descarrega. No obstant això, vostè no té permís per distribuir, modificar, transmetre, tornar a utilitzar o col·locar de nou el contingut de la present pàgina web, inclosos el text, les imatges i el contingut audiovisual, per a fins públics o comercials sense l’autorització escrita de la Cremallera Teatre SL. S’entén que tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web estan reservats , excepte indicació en sentit contrari, i per tant no es pot utilitzar aquest contingut, excepte d’acord amb les presents Condicions o d’acord amb el text mateix del contingut, sense la autorització escrita de la Cremallera Teatre SL. La Cremallera Teatre SL no manifesta ni garanteix que l’ús que faci vostè del contingut de la present pàgina web no vulneri els drets de tercers aliens a la Cremallera Teatre SL.
 • Excepte l’anterior autorització limitada, no se li atorga ni se li concedeix cap llicència ni dret respecte als drets de propietat intel·lectual pertanyents a La Cremallera Teatre SL o a qualsevol altra persona.
 • Les pàgines d’Internet de La Cremallera Teatre SL poden contenir o fer referència a marques, patents, informació registrada, tecnologies, productes, processos, o altres drets de la propietat pertanyents a La Cremallera Teatre SL i/o a altres persones. No se li atorga ni se li concedeix cap llicència ni dret respecte a aquestes marques, patents, secrets industrials, tecnologies, productes, processos o altres drets de la propietat pertanyents a La Cremallera Teatre SL i/o a altres persones.
 • Tot i que La Cremallera Teatre SL s’esforça en el raonable per incloure en la present pàgina Web informació precisa i actualitzada, La Cremallera Teatre SL no ofereix cap garantia respecte al seu contingut, el qual es presenta “tal qual”. La Cremallera Teatre SL no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús de la present pàgina web o del seu contingut. Concretament, La Cremallera Teatre SL no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda en aquesta pàgina web. Addicionalment, La Cremallera Teatre SL no es responsabilitza de cap dany produït al seu equip informàtic o altres béns de la seva propietat, ni de cap virus que pugui infectar els mateixos, com conseqüència de l’accés per part de vosté al present lloc o del seu ús o exploració del mateix, o de la descarregada per part de vostè de qualsevol matèria, dades, text, imatges o contingut audiovisual del present lloc. La Cremallera Teatre SL es reserva el dret d’interrompre o suspendre totalment o parcialment la funcionalitat de la present pàgina web. La Cremallera Teatre SL no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió d’aquesta pàgina web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de qualsevol entitat pertanyent a la Cremallera Teatre SL, o les de qualsevol tercer.
 • Qualsevol comunicació o matèria que vostè transmet a la present pàgina web mitjançant el correu electrònic o per un altre mitjà diferent, incloent les dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars, tindrà caràcter no confidencial i serà de propietat no exclusiva, i rebrà el tractament corresponent a aquesta naturalesa. Qualsevol dada que vostè transmeti o col·loqui es convertirà en propietat de la Cremallera Teatre SL o de les societats afiliades de la mateixa, i podrà utilitzar per a qualsevol propòsit, incloent, entre altres, la reproducció, divulgació, transmissió, publicació, emissió o col·locació. A més, La Cremallera Teatre SL podrà utilitzar lliurement qualsevol idea, concepte, coneixement o tècnica constant en qualsevol comunicació enviada per vostè al present lloc, per a qualsevol propòsit, incloent, entre d’altres, el desenvolupament, fabricació i comercialització de productes basats en tal informació.
 • La Informació podrà contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics. La Cremallera Teatre es reserva el dret de modificar, corregir o millorar la informació i els productes i programes descrits en la Informació, en qualsevol moment sense previ avís.
 • Ja que La Cremallera Teatre SL no exerceix cap control sobre els llocs vinculats a la present pàgina Web, ni autoritza els mateixos, i ja que La Cremallera Teatre SL no ha estudiat ni una part ni la totalitat de les pàgines web vinculades a la present, vostè accepta que La Cremallera Teatre SL no es responsabilitzi del contingut de cap pàgina externa al present lloc ni de cap altre lloc vinculat al mateix. Vostè accedeix al present lloc i a les pàgines externes o altres llocs sota el seu propi risc i sense l’autorització de la Cremallera Teatre SL.
 • Tot i que La Cremallera Teatre SL podrà ocasionalment estudiar o seguir la marxa dels taulers d’anuncis i altres elements d’aquesta pàgina web, La Cremallera Teatre SL no té l’obligació d’efectuar aquest estudi o seguiment, i no es responsabilitza del contingut de tals elements, ni de cap error, difamació, calúmnia, injúria, omissió, falsedat, obscenitat, pornografia, blasfèmia o imprecisió en la informació continguda en aquests elements d’aquesta pàgina web. Es prohibeix la col·locació o la transmissió de tota matèria il·lícita, amenaçadora, calumniosa, difamatòria, obscena, escandalosa, pornogràfica o blasfema, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar com a delicte, ocasionar responsabilitat civil, o vulnerar d’una altra forma qualsevol llei. La Cremallera Teatre SL col·laborarà plenament amb qualsevol autoritat encarregada de fer complir la llei o qualsevol requeriment judicial que insti a la Cremallera Teatre SL a revelar la identitat de qualsevol persona que col·loqui aquesta informació o matèria.
 • La Cremallera Teatre SL podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions. Aquesta modificació és vinculant per a vostè i per tant li recomanem que visiti la present pàgina periòdicament, per saber les condicions vigents que l’afecten.
 • Es permet l’establiment de vincles amb el present lloc únicament a nivell de la pàgina d’inici. Es prohibeix l’establiment de vincles profunds sense l’autorització prèvia per escrit de la Cremallera Teatre SL.
 • Es prohibeix l’emmarcat del present lloc amb llocs o elements de llocs aliens a La Cremallera Teatre SL. Es prohibeix així mateix la vinculació en línia i la incorporació per qualsevol altre mitjà d’elements de la present pàgina Web en els llocs pertanyents a persones o entitats alienes a a La Cremallera Teatre SL.