Avís legal

L'accés a aquesta pàgina web i l'ús de la mateixa estan supeditades a les condicions que s'expressen a continuació, i a la legislació vigent. En accedir a aquesta pàgina web i explorar el contingut de la mateixa, vostè accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions, i reconeix que qualsevol altre acord entre vostè i La Cremallera Teatre SL queda anul·lat i sense vigència ni efecte.

Condicions: